Sposób przyjmowania i załatwiania spraw przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach odbywa się zgodnie z postanowieniami:

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Inspektoratu.

SKARGI I WNIOSKI

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 15:30 - 16:00 i czwartki w godz. 14:00 - 15:30

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Wnioski oraz inne dokumenty i pisma dotyczące wydawania zezwoleń lub udzielania zgody, a także wnioski w innych indywidualnych sprawach są przyjmowane w kancelarii Inspektoratu.

Sprawy wpływające do Inspektoratu są niezwłocznie przekazywane do załatwienia właściwej komórce organizacyjnej Inspektoratu.

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obieg dokumentów reguluje instrukcja kancelaryjna jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r., (Dz. U. Nr 16., poz. 67)

PETYCJE

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014, poz. 1195) do organów administracji publicznej mogą być składane petycje.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osoba prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „Podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:
  1. publicznym,
  2. podmiotu wnoszącego petycję,
  3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:
  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
  3. oznaczenie adresata petycji,
  4. wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączona do petycji.

Przygotowała i przekazała do BIP Zofia Gardecka Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego


Podmiot udostępniający
informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Data utworzenia: 10.12.2013 12:05 Data publikacji: 10.12.2013 12:10 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2016 11:12
Autor: Zofia Gardecka Osoba publikująca: Sławomir Skupień Osoba modyfikująca: Mateusz Raj

Data ostatniej aktualizacji: 23.07.2019 14:44 Informacje wprowadził: Sławomir Skupień