Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Udzielenie zgody na łączenie funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej albo kierownika dwóch działów farmacji szpitalnej

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
tel. 32 208-74-68; 32 208-74-75; fax: 32 208-74-69
adres skrytki ePUAP: /swif/skrytka

KARTA INFORMACYJNA

PRZEDMIOT SPRAWY

Udzielenie zgody na łączenie funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej albo kierownika dwóch działów farmacji szpitalnej.

I . PODSTAWY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2301);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000);
 3. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1873);

II. INFORMACJE OGÓLNE

 • Postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie zgody na łączenie funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej albo kierownika dwóch działów farmacji szpitalnej  jest wszczynane na wniosek farmaceuty ubiegającego się o udzielenie zgody na łączenie ww. funkcji.
 • Stroną postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie zgody na łączenie funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej albo kierownika dwóch działów farmacji szpitalnej jest farmaceuta ubiegający się o udzielenie zgody na łączenie ww. funkcji.
 • Strona może działać osobiście lub przez pełnomocnika.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o udzielenie zgody na łączenie funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej albo kierownika dwóch działów farmacji szpitalnej  (link do pobrania formularza wniosku).
 • Do wniosku należy dołączyć:
 1. dokumenty potwierdzające wymiar zatrudnienia / planowany wymiar zatrudnienia w jednostkach, których dotyczy wniosek, tj. aptece i dziale farmacji szpitalnej albo  w dwóch działach farmacji szpitalnej (np. umowę o pracę, umowę zlecenia, zaświadczenie pracodawcy/zleceniodawcy);
 2. dokumenty przedstawiające zakres wykonywanych usług farmaceutycznych w jednostkach, których dotyczy wniosek (np. oświadczenia podmiotów prowadzących jednostki, których dotyczy wniosek);
 3. dokumenty potwierdzające godziny czynności każdej jednostki, której dotyczy wniosek (np. wydruk uchwały rady powiatu, określającej godziny pracy apteki ogólnodostępnej, której dotyczy wniosek; oświadczenie podmiotu prowadzącego jednostkę, której dotyczy wniosek);
 4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika: pełnomocnictwo oraz – w przypadku braku zwolnienia od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - dowód zapłaty opłaty skarbowej  w wysokości 17 zł z tytułu złożenia dokumentu pełnomocnictwa lub jego odpisu.

UWAGA:

Dokumenty dołączone do wniosku należy złożyć w formie oryginałów lub uwierzytelnionych odpisów, tj.

 • w przypadku składania odpisu dokumentu w postaci papierowej, odpis dokumentu musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, doradcą  podatkowym. Na żądanie strony – na zasadach określonych w przepisie art. 76a § 2b Kodeksu postępowania administracyjnego - upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem (wówczas strona powinna przedłożyć pracownikowi organu kopię dokumentu oraz jego oryginał do wyglądu).
 • w przypadku składania odpisu dokumentu w formie dokumentu elektronicznego, odpis ten musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

IV. SPOSOBY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW PRZEZ STRONĘ

 • Osobiście – dokumenty należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice) lub pod adresem: ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała (pokój 402), w godzinach pracy Inspektoratu.
 • Za pośrednictwem operatora pocztowego – dokumenty należy przesłać na adres siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice).
 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą obsługiwaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – adres skrytki: /swif/skrytka. 

V. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

 • Po otrzymaniu wniosku Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach dokonuje jego analizy formalnej. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, organ wzywa do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
 • Jeżeli wniosek nie zawiera braków formalnych lub wnioskodawca usunął braki w terminie i zakresie określonym w wezwaniu, organ dokonuje merytorycznej oceny wniosku i złożonych dokumentów.
 • Organ jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy:
  • jako dowód dopuszcza się wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, w szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny;
  • jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ dla ich wyjaśnienia może przesłuchać stronę.

VI. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach rozstrzyga sprawę w drodze decyzji administracyjnej.
 • Załatwienie sprawy następuje w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

VII. SPOSOBY DORĘCZEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ ORGAN

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach doręcza pisma, w tym decyzję administracyjną, za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Doręczenie pism może też nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełni jeden z następujących warunków:

 1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu, tj. na adres skrytki: /swif/skrytka;
 2. wystąpi o takie doręczenie i wskaże organowi adres elektroniczny;
 3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi adres elektroniczny.

VIII. OPŁATY

 • Z chwilą złożenia wniosku o udzielenie zgody na łączenie funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej albo kierownika dwóch działów farmacji szpitalnej powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł.
 • W przypadku ustanowienia pełnomocnika i braku zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej, z chwilą złożenia w organie administracji publicznej dokumentu pełnomocnictwa lub jego odpisu powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
 • Zapłaty ww. opłat skarbowych dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek, tj. Urzędu Miasta Katowice

Bank PKO BP S.A. nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Składający wniosek o udzielenie zgody lub/i pełnomocnictwo zobowiązany jest przedstawić organowi dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

 • Od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach stronie przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

IX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się, iż:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice, tel. 32 208 74 68;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych są następujące: tel. (33) 813 62 32, adres e-mail: iod@wif.katowice.pl, adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała; dane są podane również na stronie internetowej Inspektoratu: www.wif.katowice.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy związanej ze złożonym do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach wnioskiem o udzielenie zgody na łączenie funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej albo kierownika dwóch działów farmacji szpitalnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem złożonym do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach o zmianę na stanowisku kierownika apteki szpitalnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;
 5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy;
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
 7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań Inspekcji Farmaceutycznej wynikających z przepisów prawa oraz w celach archiwalnych. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach zasadami archiwizacji;
 9. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy;
 12. podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne i umożliwia realizację zadań realizowanych w interesie publicznym przez Inspekcję Farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowy zakres, podane są dobrowolnie.

Metadane

Data publikacji : 13.05.2021
Data modyfikacji : 20.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Bojdys
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bojdys

Opcje strony

do góry