Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

I. PODSTAWA PRAWNA
    1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne; 
    2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept.
II. INFORMACJE OGÓLNE
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny, właściwy ze względu na adres zamieszkania osoby wystawiającej receptę, wydaje na wniosek osoby wystawiającej receptę zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający lub substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii:
- o kategorii dostępności „Rpw”, np. na produkty lecznicze zawierające: fentanyl, morfinę, 
- o kategorii dostępności innej niż „Rpw”, np. na produkty lecznicze zawierające: luminal, diazepam, klonazepam.
O wydanie zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na ww. produkty lecznicze może wystąpić osoba wystawiająca receptę będąca lekarzem weterynarii.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
    • Wypełniony formularz wniosku o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – o kategorii dostępności „Rpw” (link do formularza wniosku).

    • Wypełniony formularz wniosku o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – o kategorii dostępności innej niż „Rpw” (link do formularza wniosku).
    • Do wypełnionego formularza wniosku należy dołączyć:
    a. w przypadku składania wniosku w postaci papierowej - uwierzytelnioną notarialnie kopię prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę albo: oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kopię zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu wydanego przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną,
    b. w przypadku składania wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) - zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu w formie dokumentu elektronicznego albo: kopię prawa wykonywania zawodu lub kopię zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu w formie dokumentu elektronicznego, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

Uwaga:
    • W przypadku składania wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wnioskodawcy.
    • W przypadku składania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (załącznika do wniosku) w formie dokumentu elektronicznego, dokument ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby wystawiającej zaświadczenie. 
    • W przypadku składania kopii zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (załącznika do wniosku) w formie dokumentu elektronicznego, poświadczenie jego zgodności z oryginałem przez notariusza dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

IV. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
    • Po złożeniu przez wnioskodawcę kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku, wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydaje zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – o kategorii dostępności „Rpw” / innej niż „Rpw”.
    • Wydanie zakresów liczb następuje w formie pisemnej.
    • Pismo zawierające zakresy liczb jest doręczane wnioskodawcy wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem indywidualnej elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) lub – jeśli to nie będzie możliwe –osobiście, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, do rąk własnych lekarza weterynarii, za okazaniem dokumentu tożsamości. Te formy dystrybucji unikalnych numerów identyfikujących receptę wynikają z rekomendacji Głównego Inspektora Farmaceutycznego (link do komunikatu).
    • W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub nieprzedłożenia prawa wykonywania zawodu lub zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu w formie, o której mowa w punkcie „III. Wymagane dokumenty”, wojewódzki inspektor farmaceutyczny zawiadamia wnioskodawcę o niemożności wydania zakresów liczb, podając przyczyny niezałatwienia sprawy zgodnie z żądaniem.
    • Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki.
V. SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW
    1. Osobiście – dokumenty należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice), w godzinach pracy Inspektoratu.
    2. Za pośrednictwem operatora pocztowego – dokumenty należy przesłać na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice);
    3. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą obsługiwaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – adres skrytki: /swif/skrytka.
VI. OPŁATY
Wniosek o wydanie zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkt leczniczy zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (o kategorii dostępności „Rpw”/ innej niż „Rpw”) nie podlega opłacie.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY
Wnioskodawca może w każdym czasie uzupełnić niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony wniosek lub złożyć nowy (kompletny i prawidłowo wypełniony) wniosek.
VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, st. 1, ze zm.) – dalej zwanego: „RODO”, informuje się, iż:
    1. administratorem Państwa danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice, tel. 32 208 74 70;
    2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: tel. 32 208 74 70 oraz na stronie internetowej Inspektoratu: www.wif.katowice.pl, adres e-mail: iod@wif.katowice.pl, adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice;
    3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy związanej ze złożonym do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach wnioskiem o wydanie zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkt leczniczy zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (o kategorii dostępności innej niż „Rpw”), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    4. odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy uprawnione do nadzorowania działalności Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, inne organy administracji publicznej lub podmioty właściwe w sprawie będącej przedmiotem prowadzonego postępowania albo podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy;
    5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
    6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w urzędzie zasadami archiwizacji. Państwa dane osobowe zostaną poddane procesowi archiwizacji z upływem pełnych dwóch lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego roku, kiedy niniejsza sprawa została zakończona;
    7. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania;
    8. posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
    9. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy;
    10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu;
    11. podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne i umożliwia realizację zadań realizowanych w interesie publicznym przez Inspekcję Farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowy zakres, podane są dobrowolnie.
 

Metadane

Data publikacji : 12.04.2024
Data modyfikacji : 15.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz Jonczyk
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz Jonczyk

Opcje strony

do góry