Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Wiosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadające kategorię dostępności inną niż „Rpw”

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
tel. (32) 208-74-68; (32) 208-74-75; fax: (32) 208-74-69
adres skrytki ePUAP: /swif/skrytka

KARTA INFORMACYJNA

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydawanie zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkt leczniczy zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii - o kategorii dostępności innej niż „Rpw”.

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2020 r. poz. 2424 zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1114).

II. INFORMACJE OGÓLNE

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny, właściwy ze względu na adres zamieszkania osoby wystawiającej receptę, wydaje na wniosek osoby wystawiającej receptę zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający lub substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii - o kategorii dostępności innej niż „Rpw”, np. na produkty lecznicze zawierające: luminal, diazepam, klonazepam.

O wydanie zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na ww. produkty lecznicze może wystąpić osoba wystawiająca receptę:

 1. w odniesieniu do której dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie wydaje zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty (oddział wojewódzki NFZ przydziela zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty w postaci papierowej na wniosek osoby uprawnionej w rozumieniu przepisu § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, tj. 1) osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne 2) farmaceucie - w zakresie określonym w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne)
 2. będąca lekarzem weterynarii.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony formularz wniosku:
 1. dla lekarzy medycyny o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – o kategorii dostępności innej niż „Rpw” (link do formularza wniosku),
  lub
 2. dla lekarzy weterynarii o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – o kategorii dostępności innej niż „Rpw” (link do formularza wniosku).
 • Do wypełnionego formularza wniosku należy dołączyć:
 1. w przypadku składania wniosku w postaci papierowej - uwierzytelnioną notarialnie kopię prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę albo: oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kopię zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu wydanego przez właściwą okręgową radę lekarską / właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną,
 2. w przypadku składania wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) - zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu w formie dokumentu elektronicznego lub kopię zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu w formie dokumentu elektronicznego, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza (poświadczenia dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego).

IV. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Po złożeniu przez wnioskodawcę kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku, wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydaje zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – o kategorii dostępności innej niż „Rpw”.
 • Wydanie zakresów liczb następuje w formie pisemnej.
 • Pismo zawierające zakresy liczb jest doręczane wnioskodawcy wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem indywidualnej elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), lub, jeśli to nie będzie możliwe – osobiście, tj. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, do rąk własnych lekarza medycyny / lekarza weterynarii, za okazaniem dokumentu tożsamości. Te formy dystrybucji unikalnych numerów identyfikujących receptę wynikają z rekomendacji Głównego Inspektora Farmaceutycznego (link do komunikatu).
 • W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub nie przedłożenia prawa wykonywania zawodu lub zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu w formie, o której mowa w punkcie „III. Wymagane dokumenty”, wojewódzki inspektor farmaceutyczny zawiadamia wnioskodawcę o niemożności wydania zakresów liczb, podając przyczyny niezałatwienia sprawy zgodnie z żądaniem.
 • Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki.

V. SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

 1. Osobiście – dokumenty należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice) lub pod adresem: ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała (pokój 402), w godzinach pracy Inspektoratu.
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego – dokumenty należy przesłać na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice);
 3. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą obsługiwaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – adres skrytki: /swif/skrytka.

Uwaga:

 • W przypadku składania wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wnioskodawcy.
 • W przypadku składania kopii dokumentu (załącznika do wniosku) w formie dokumentu elektronicznego, poświadczenie jego zgodności z oryginałem przez notariusza dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

VI. OPŁATY

Wniosek o wydanie zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkt leczniczy zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (o kategorii dostępności innej niż „Rpw”) nie podlega opłacie.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

Wnioskodawca może w każdym czasie uzupełnić niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony wniosek lub złożyć nowy (kompletny i prawidłowo wypełniony) wniosek.

VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się, iż:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice, tel. 32 208 74 68;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych są następujące: tel. (33) 813 62 32, adres e-mail: iod@wif.katowice.pl, adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała; dane są podane również na stronie internetowej Inspektoratu: www.wif.katowice.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy związanej ze złożonym do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach wnioskiem o wydanie zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkt leczniczy zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (o kategorii dostępności innej niż „Rpw”), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy;
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
 6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań Inspekcji Farmaceutycznej wynikających z przepisów prawa oraz w celach archiwalnych. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach zasadami archiwizacji;
 8. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy;
 11. podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne i umożliwia realizację zadań realizowanych w interesie publicznym przez Inspekcję Farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowy zakres, podane są dobrowolnie.

 

Metadane

Data publikacji : 01.07.2021
Data modyfikacji : 25.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Bojdys
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bojdys

Opcje strony

do góry