Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Wydawanie dokumentu umożliwiającego wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
tel. 32 208-74-68; 32 208-74-75; fax: 32 208-74-69
adres skrytki ePUAP: /swif/skrytka

KARTA INFORMACYJNA

PRZEDMIOT SPRAWY

Wydawanie dokumentu umożliwiającego wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze

I . PODSTAWY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii (Dz.U. z 2021 r. poz. 399).

II. INFORMACJE OGÓLNE

 • Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wydaje dokumenty umożliwiające:
 1. wewnątrzwspólnotową dostawę (tj. przemieszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej)

  lub
 2. wewnątrzwspólnotowe nabycie (tj. przemieszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze.

 • Wzór dokumentu umożliwiającego wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii.

 • Zasady wydawania dokumentów:
 1. Dokumenty wydaje się  w okresie 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dokumenty wydaje się  na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Dokumenty są wystawiane w oparciu o receptę lekarską.
 4. Dla każdego z przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych wymagany jest odrębny dokument.
 5. Dokumenty wydaje się w dwóch egzemplarzach, z czego:

- jeden egzemplarz zachowuje organ wydający dokument;

- jeden egzemplarz zachowuje podmiot, któremu wydano dokument (pacjent), w celu okazania organom celnym.

 1. Dokumenty są wystawiane zgodnie z instrukcją określoną w decyzji Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie zaświadczenia przewidzianego w art. 75 do celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych (Dz. Urz. WE L 239 z 22.09.2000, str. 463, z późn. zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 19, t. 2, str. 416).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

Pismo przewodnie (link do pobrania wzoru pisma) zawierające:

 1. miejscowość i datę sporządzenia,
 2. dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, inne dane kontaktowe),
 3. żądanie/opis sprawy (wniosek o wydanie dokumentu umożliwiającego wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze),
 4. kraj, do którego udaje się pacjent,
 5. przewidywaną datę przekroczenia granicy,
 6. dane dot. przepisanego leku,
 7. wymienienie załączników,
 8. czytelny podpis wnioskodawcy.

Do pisma przewodniego należy dołączyć:

 1. Dwa jednobrzmiące, wypełnione egzemplarze formularza o nazwie: „Dokument umożliwiający wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze” (zwanego dalej „Dokumentem”) - każdy egzemplarz Dokumentu musi mieć wypełnioną część A, B i C (pozostałe dane, tj. miejscowość, datę oraz część D, wypełnia organ) - link do pobrania wzoru Dokumentu;
 2. receptę lekarską.

UWAGA. Podpis lekarza (pozycja 4) winien obejmować co najmniej nazwisko lekarza.

Podpis powinien obejmować co najmniej nazwisko podpisującego i nie chodzi przy tym o dowolną postać pisanego znaku ręcznego, lecz o napisanie nazwiska.

Nazwisko może zostać napisane w formie skróconej i niekoniecznie musi być czytelne, lecz musi być napisane w sposób charakterystyczny dla osoby podpisanej, a kształt i wykonanie własnoręcznego podpisu powinny stwarzać w stosunku do niej pewność, że chciała ona podpisać się pełnym swoim nazwiskiem oraz uczyniła to w formie, jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa (pewności takiej nie stwarzają znaki graficzne z reguły obejmujące tylko pierwszą literę imienia i nazwiska zwane inicjałami, które przybierają z reguły charakter parafy, stanowiącej sposób sygnowania dokumentu przygotowanego do złożenia podpisu).

Podpisem nie jest jednoelementowy znak graficzny, który nie tylko nie spełnia wskazanych powyżej wymogów stawianych podpisowi ale także nie może nawet zostać uznany za parafę.

(tak: Sąd Okręgowy w Gliwicach w postanowieniu z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt III Cz 1739/18; Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 grudnia 2019 r., sygn. akt I CSK 495/18)

 

IV. SPOSOBY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

 • Osobiście – dokumenty należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice, pokój 303, III piętro), w godzinach pracy Inspektoratu.
 • Za pośrednictwem operatora pocztowego – dokumenty należy przesłać na adres siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice).

V. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Po otrzymaniu pisma przewodniego wraz z wymaganymi załącznikami organ ustala, czy Dokumenty są prawidłowo wypełnione (tj. czy wszystkie wymagane pola w części A, B i C zostały wypełnione) oraz czy wniosek o wydanie Dokumentu został złożony w  okresie 15 dni przed dniem przekroczenia przez pacjenta granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jeśli Dokumenty są wypełnione prawidłowo i okres pomiędzy datą wydania  Dokumentu a wskazaną przez pacjenta datą przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 15 dni, organ wypełnia na każdym z dwóch egzemplarzy Dokumentu część D oraz uzupełnia miejscowość i datę wystawienia Dokumentu. Jeden wypełniony egzemplarz Dokumentu zachowuje organ, a drugi wydaje się wnioskodawcy.
 • Jeśli wnioskodawca nie przedstawił wymaganych dokumentów albo Dokumenty są wypełnione nieprawidłowo lub też wniosek o wydanie Dokumentu nie został złożony w  okresie 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, organ nie wydaje Dokumentu, o czym pisemnie powiadamia wnioskodawcę, podając przyczyny niewydania Dokumentu.
 • Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki.

VI. OPŁATY

Wniosek o wydanie dokumentu umożliwiającego wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze nie podlega opłacie.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku niewydania przez organ dokumentu umożliwiającego wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze, wnioskodawca może w każdym czasie złożyć ponowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje się, iż:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice, tel. 32 208 74 68;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych są następujące: tel. (33) 813 62 32, adres e-mail: iod@wif.katowice.pl, adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała; dane są podane również na stronie internetowej Inspektoratu: www.wif.katowice.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy związanej ze złożonym do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach wnioskiem o wydanie dokumentu umożliwiającego wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy;
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
 6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań Inspekcji Farmaceutycznej wynikających z przepisów prawa oraz w celach archiwalnych. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach zasadami archiwizacji;
 8. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy;
 11. podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne i umożliwia realizację zadań realizowanych w interesie publicznym przez Inspekcję Farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowy zakres, podane są dobrowolnie.

Metadane

Data publikacji : 25.06.2021
Data modyfikacji : 10.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Pawlicki
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Chojowski

Opcje strony

do góry