Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Zmiana na stanowisku kierownika apteki szpitalnej

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
tel. 32 208-74-68; 32 208-74-75; fax: 32 208-74-69
adres skrytki ePUAP: /swif/skrytka

KARTA INFORMACYJNA

PRZEDMIOT SPRAWY

Zmiana kierownika apteki szpitalnej

I . PODSTAWY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2301)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)
 3. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1873)

II. INFORMACJE OGÓLNE

 • Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany kierownika apteki szpitalnej jest wszczynane na wniosek podmiotu prowadzącego aptekę szpitalną.
 • Termin na złożenie wniosku o zmianę kierownika apteki szpitalnej:

Przypadek, gdy zmiana kierownika apteki JEST spowodowana zdarzeniem, na które apteka nie miała wpływu

Przypadek, gdy zmiana kierownika apteki NIE JEST spowodowana zdarzeniem, na które apteka nie miała wpływu

niezwłocznie po zaistnieniu  zdarzenia powodującego konieczność zmiany na stanowisku kierownika apteki szpitalnej.

nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą kierownika apteki szpitalnej.

 • Stroną postępowania administracyjnego w sprawie zmiany kierownika apteki szpitalnej jest podmiot prowadzący aptekę szpitalną (tj. podmiot leczniczy lub regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa).
 • Strona może działać osobiście lub przez pełnomocnika.
 • Kiedy nowy kandydat na kierownika apteki szpitalnej może objąć funkcję kierownika apteki szpitalnej?

Przypadek, gdy zmiana kierownika apteki JEST spowodowana zdarzeniem, na które apteka nie miała wpływu

Przypadek, gdy zmiana kierownika apteki NIE JEST spowodowana zdarzeniem, na które apteka nie miała wpływu

 • Osoba ubiegająca się o funkcję kierownika apteki może objąć tę funkcję z dniem złożenia wniosku o zmianę kierownika.
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu przez organ (wojewódzki inspektor farmaceutyczny ma prawo wnieść sprzeciw w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zmianę kierownika apteki), osoba ubiegająca się o funkcję kierownika apteki przestaje pełnić tę funkcję z dniem następującym po dniu, w którym decyzja, od której wniesiono sprzeciw, stała się ostateczna.

Zob. art. 88 ust. 2e w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.

 • Osoba ubiegająca się o funkcję kierownika apteki może objąć tę funkcję dopiero:

a)  z dniem następującym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wniesienia sprzeciwu tj. po upływie 30 dni od dnia złożenia wniosku (wówczas następuje skutek milczącego załatwienia wniosku - zob. pkt VI niniejszej Karty pt. „Sposób i termin załatwienia sprawy”);

b) z dniem doręczenia zawiadomienia o braku sprzeciwu (organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy może zawiadomić stronę o braku sprzeciwu – wówczas milczące załatwienie wniosku następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia).

Zob. art. 122c ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Jakie wymagania musi spełniać kierownik apteki szpitalnej?

Kierownikiem apteki szpitalnej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy;
 2. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej;
 3. daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika apteki;
 4. wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego;
 5. wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty.

UWAGA:

Farmaceuta, który nie spełnia wymogu posiadania specjalizacji (nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej) może w okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie farmaceuty (tj. od dnia 16 kwietnia 2021 r.) objąć funkcję kierownika apteki szpitalnej i pełnić tę funkcję także po upływie tego okresu.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o zmianę na stanowisku kierownika apteki szpitalnej, zawierający następujące dane:
 1. datę planowanej zmiany kierownika apteki;
 2. adres apteki;
 3. nazwę apteki, jeżeli dotyczy;
 4. dane kandydata na kierownika apteki, o których mowa w art. 100 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo farmaceutyczne;
 5. dane osoby, która zakończyła pełnienie funkcji kierownika apteki;
 6. przyczynę zmiany kierownika apteki.
 • Do wniosku należy dołączyć:
 1. oryginał oświadczenia kandydata/kandydatki na kierownika apteki szpitalnej (link do pobrania formularza oświadczenia);
 2. dokumenty potwierdzające, że kandydat/kandydatka na kierownika apteki posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);
 3. dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata/kandydatkę na kierownika tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej/ klinicznej/farmakologii – jeżeli dotyczy;
 4. zaświadczenie rady okręgowej izby aptekarskiej, że kandydat/kandydatka na kierownika apteki szpitalnej daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika apteki, wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego i wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty;
 5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika: pełnomocnictwo oraz – w przypadku braku zwolnienia od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - dowód zapłaty opłaty skarbowej  w wysokości 17 zł z tytułu złożenia dokumentu pełnomocnictwa lub jego odpisu.

Niedołączenie do wniosku prawidłowo wypełnionego oświadczenia (w sposób uniemożliwiający jednoznaczną weryfikację zawartych w nim danych) lub/i dokumentów, o których mowa w pkt 2 -4 ww. załączników do wniosku, może skutkować wniesieniem przez organ sprzeciwu.

UWAGA:

Z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w pkt 1 wykazu załączników do wniosku, dokumenty dołączone do wniosku należy złożyć w formie oryginałów lub uwierzytelnionych odpisów, tj.

 • w przypadku składania odpisu dokumentu w postaci papierowej, odpis dokumentu musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, doradcą  podatkowym. Na żądanie strony – na zasadach określonych w przepisie art. 76a § 2b Kodeksu postępowania administracyjnego - upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem (wówczas strona powinna przedłożyć pracownikowi organu kopię dokumentu oraz jego oryginał do wyglądu).
 • w przypadku składania odpisu dokumentu w formie dokumentu elektronicznego, odpis ten musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

IV. SPOSOBY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW PRZEZ STRONĘ

 • Osobiście – dokumenty należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice) lub pod adresem: ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała (pokój 402), w godzinach pracy Inspektoratu.
 • Za pośrednictwem operatora pocztowego – dokumenty należy przesłać na adres siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice).
 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą obsługiwaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – adres skrytki: /swif/skrytka. 

V. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

 • Po otrzymaniu wniosku Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach dokonuje jego analizy formalnej. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, organ wzywa do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
 • Jeżeli wniosek nie zawiera braków formalnych lub wnioskodawca usunął braki w terminie i zakresie określonym w wezwaniu, organ dokonuje merytorycznej oceny wniosku i złożonych dokumentów.
 • W postępowaniu nie stosuje się przepisów art. 10 i art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego (organ nie jest obowiązany zapewnić stronie czynnego udziału w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz wyłączony jest obowiązek wskazania stronie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony).

VI. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek o zmianę kierownika apteki szpitalnej jest załatwiany milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony albo organ wydaje decyzję o wniesieniu sprzeciwu w sprawie wniosku o zmianę na stanowisku kierownika apteki szpitalnej.
 2. MILCZĄCE ZAŁATWIENIE WNIOSKU:

Wniosek o zmianę kierownika apteki szpitalnej może być załatwiony milcząco (w sposób w całości uwzględniający żądanie strony), jeżeli w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 • Dzień milczącego załatwienia wniosku:
 1. ZASADA: Milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wniesienia sprzeciwu (w tym dniu następuje wpisanie do rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej zmiany danych kierownika apteki szpitalnej).
 2. WYJĄTEK: W przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia –  możliwość ta jest pozostawiona uznaniu organu.
  • W przypadku milczącego załatwienia wniosku organ nie wydaje decyzji administracyjnej (w aktach sprawy zamieszcza się jedynie adnotację o milczącym załatwieniu sprawy).
  • Organ nie doręcza stronie z urzędu żadnej pisemnej informacji o milczącym załatwieniu sprawy. Na wniosek strony organ może wydać zaświadczenie o milczącym załatwieniu wniosku.

III. WNIESIENIE SPRZECIWU:

 • Jeżeli osoba ubiegająca się o funkcję kierownika apteki nie spełnia warunków, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, organ może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Decyzja jest doręczana stronie:
 1. na piśmie - za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, przez pracowników organu lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełni jeden z następujących warunków:
 • złoży wniosek w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą, tj. na adres skrytki: /swif/skrytka;
 • wystąpi o takie doręczenie i wskaże organowi adres elektroniczny;
 • wyrazi zgodę na doręczenie decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi adres elektroniczny.

Uwaga!

W przypadku gdy stroną jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.

VII. OPŁATY

 • Wniosek o zmianę kierownika apteki szpitalnej nie podlega opłacie.
 • W przypadku ustanowienia pełnomocnika i braku zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej, z chwilą złożenia w organie administracji publicznej dokumentu pełnomocnictwa lub jego odpisu powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
 • W przypadku złożenia przez stronę wniosku o wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy (zaświadczenie wydaje się tylko na wniosek strony, przy czym wniosek o wydanie zaświadczenia składa się po wystąpieniu skutku milczącego załatwienia wniosku o zmianę kierownika apteki szpitalnej) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
 • Zapłaty ww. opłat skarbowych dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek, tj. Urzędu Miasta Katowice

Bank PKO BP S.A. nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Składający pełnomocnictwo lub wniosek o wydanie zaświadczenia zobowiązany jest przedstawić organowi dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

 • Milczące załatwienie sprawy (w sposób w całości uwzględniający żądanie strony) nie podlega zaskarżeniu w drodze odwołania.
 • Do spraw załatwionych milcząco (tj. w sposób w całości uwzględniający żądanie strony) znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy dot. wznowienia postępowania (przepisy rozdziału 12 w dziale II Kodeksu postępowania administracyjnego) oraz dot. uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji (przepisy rozdziału 13 w dziale II Kodeksu postępowania administracyjnego).
 • Od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach o wniesieniu sprzeciwu od wniosku o zmianę na stanowisku kierownika apteki szpitalnej stronie przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

IX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się, iż:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice, tel. 32 208 74 68;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych są następujące: tel. (33) 813 62 32, adres e-mail: iod@wif.katowice.pl, adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała; dane są podane również na stronie internetowej Inspektoratu: www.wif.katowice.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy związanej ze złożonym do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach wnioskiem o zmianę na stanowisku kierownika apteki szpitalnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem złożonym do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach o zmianę na stanowisku kierownika apteki szpitalnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;
 5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy;
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
 7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań Inspekcji Farmaceutycznej wynikających z przepisów prawa oraz w celach archiwalnych. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach zasadami archiwizacji;
 9. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy;
 12. podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne i umożliwia realizację zadań realizowanych w interesie publicznym przez Inspekcję Farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowy zakres, podane są dobrowolnie.

Metadane

Data publikacji : 13.05.2021
Data modyfikacji : 20.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Bojdys
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bojdys

Opcje strony

do góry