Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Zmiana na stanowisku kierownika działu farmacji szpitalnej

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
tel. 32 208-74-68; 32 208-74-75; fax: 32 208-74-69
adres skrytki ePUAP: /swif/skrytka

KARTA INFORMACYJNA

PRZEDMIOT SPRAWY

Zmiana kierownika działu farmacji szpitalnej

I . PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2301)
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1873)

II. INFORMACJE OGÓLNE

 • Zamiana danych kierownika działu farmacji szpitalnej podlega wprowadzeniu do rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej na wniosek podmiotu prowadzącego dział farmacji szpitalnej (tj. podmiotu leczniczego lub regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa).
 • Podmiot prowadzący dział farmacji szpitalnej jest obowiązany złożyć wniosek o wprowadzenie do rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej zmiany danych kierownika działu farmacji szpitalnej niezwłocznie po wystąpieniu zmiany.
 • Kierownikiem działu farmacji szpitalnej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece lub dziale farmacji szpitalnej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy;
 2. daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika działu farmacji szpitalnej;
 3. wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego;
 4. wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony wniosek o wprowadzenie do rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej zmiany danych kierownika działu farmacji szpitalnej (link do pobrania formularza wniosku).
 • Do wniosku należy dołączyć:
 1. oryginał oświadczenia kandydata/kandydatki na kierownika działu farmacji szpitalnej (link do pobrania formularza oświadczenia).
 2. dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie kandydata/kandydatki na kierownika działu farmacji szpitalnej w wykonywaniu zawodu w aptece lub dziale farmacji szpitalnej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy (np.  świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);
 3. zaświadczenie rady okręgowej izby aptekarskiej, że kandydat/kandydatka na kierownika działu farmacji szpitalnej: daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika działu farmacji szpitalnej, wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty.
 4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika: pełnomocnictwo oraz – w przypadku braku zwolnienia od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - dowód zapłaty opłaty skarbowej  w wysokości 17 zł z tytułu złożenia dokumentu pełnomocnictwa lub jego odpisu.

UWAGA:

Z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w pkt 1 wykazu załączników do wniosku, dokumenty dołączone do wniosku należy złożyć w formie oryginałów lub odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (w przypadku składania odpisu dokumentu w formie dokumentu elektronicznego, odpis ten musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego).

IV. SPOSOBY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

 • Osobiście – dokumenty należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice) lub pod adresem: ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała (pokój 402), w godzinach pracy Inspektoratu.
 • Za pośrednictwem operatora pocztowego – dokumenty należy przesłać na adres siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice).
 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą obsługiwaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – adres skrytki: /swif/skrytka. 

V. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA WNIOSKU

 1. Jeżeli podmiot prowadzący dział farmacji szpitalnej złożył prawidłowo wypełniony wniosek oraz wszystkie dokumenty wymienione w pkt III niniejszej Karty, organ wprowadza do rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej – zgodnie z wnioskiem - zmianę danych kierownika działu farmacji szpitalnej.
 2. Wprowadzenie zmiany do rejestru następuje bez zbędnej zwłoki.
 3. Jeżeli podmiot prowadzący dział farmacji szpitalnej złożył nieprawidłowo wypełniony wniosek lub/i nie dołączył do wniosku dokumentów wymienionych w pkt III niniejszej Karty, organ zawiadamia wnioskodawcę o niewprowadzeniu do rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej zmiany danych kierownika działu farmacji szpitalnej, podając przyczyny niewprowadzenia do ww. rejestru zmiany danych kierownika działu farmacji szpitalnej (tj. wskazując jakie braki posiada wniosek).
 4. Po otrzymaniu informacji o niewprowadzeniu do rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej zmiany danych kierownika działu farmacji szpitalnej, podmiot prowadzący dział farmacji szpitalnej powinien niezwłocznie uzupełnić braki wniosku (tj. złożyć prawidłowo wypełniony wniosek lub/i złożyć brakujące dokumenty) pod rygorem podjęcia przez organ prawem przewidzianych działań, mających na celu doprowadzenie stanu faktycznego do zgodności z przepisami prawa, regulującymi prowadzenie działu farmacji szpitalnej.

VI. OPŁATY

 • Wniosek o wprowadzenie do rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej zmiany danych kierownika działu farmacji szpitalnej nie podlega opłacie
 • W przypadku ustanowienia pełnomocnika i braku zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej, z chwilą złożenia w organie administracji publicznej dokumentu pełnomocnictwa lub jego odpisu powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
 • Zapłaty ww. opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek, tj. Urzędu Miasta Katowice

Bank PKO BP S.A. nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest przedstawić organowi dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

 • Wprowadzenie do rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej zmiany danych kierownika działu farmacji szpitalnej nie podlega zaskarżeniu w administracyjnym toku instancji (jest to czynność materialno-techniczna).
 • Jeżeli podmiot prowadzący dział farmacji szpitalnej złożył nieprawidłowo wypełniony wniosek lub/i nie dołączył do wniosku dokumentów wymienionych w pkt III niniejszej Karty, w wyniku czego organ zawiadomił wnioskodawcę o nieprowadzeniu do rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej zmiany danych kierownika działu farmacji szpitalnej, podmiot prowadzący dział farmacji szpitalnej może w każdym czasie ponownie złożyć wniosek i wymagane dokumenty (zob. pkt V niniejszej Karty – „Sposób i termin załatwienia wniosku” określający skutki nieusunięcia braków wniosku niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia organu o nieprowadzeniu zmiany danych do rejestru).

VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się, iż:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice, tel. 32 208 74 68;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych są następujące: tel. (33) 813 62 32, adres e-mail: iod@wif.katowice.pl, adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała; dane są podane również na stronie internetowej Inspektoratu: www.wif.katowice.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy związanej ze złożonym do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach wnioskiem o wprowadzenie do rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej zmiany danych kierownika działu farmacji szpitalnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem złożonym do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach o zmianę na stanowisku kierownika apteki szpitalnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;
 5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy;
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
 7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań Inspekcji Farmaceutycznej wynikających z przepisów prawa oraz w celach archiwalnych. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach zasadami archiwizacji;
 9. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy;
 12. podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne i umożliwia realizację zadań realizowanych w interesie publicznym przez Inspekcję Farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowy zakres, podane są dobrowolnie.

Metadane

Data publikacji : 13.05.2021
Data modyfikacji : 20.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Bojdys
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bojdys

Opcje strony

do góry