Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
tel. 32 208 74 68; 32 208 74 75; fax: 32 208 74 69
adres skrytki ePUAP: /swif/skrytka

KARTA INFORMACYJNA

PRZEDMIOT SPRAWY

Przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

I . PODSTAWY PRAWNE

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, ze zm.; dalej zwana: „u.p.f.”);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.; dalej zwana: „k.p.a.”);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

II. INFORMACJE OGÓLNE

Postępowanie administracyjne w przedmiocie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest wszczynane na wniosek:

 1. podmiotu, który nabył aptekę ogólnodostępną lub/i
 2. podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Niezależnie od tego, który z wymienionych podmiotów złoży wniosek o przeniesienie zezwolenia, stronami w postępowaniu o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej są podmiot, który nabył całą aptekę ogólnodostępną oraz podmiot, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie.

  Strony mogą działać osobiście lub przez pełnomocnika.

Przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej może nastąpić jedynie na rzecz:

 1. farmaceuty posiadającego prawo wykonywania zawodu, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą;
 2. spółki jawnej lub spółki partnerskiej, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.

Nabywca apteki musi spełniać wszystkie wymagania, o których mowa w przepisach art. 99 ust. 3, 3a, 4a-4b i art. 101 pkt 2-5 u.p.f.

  Zgodnie z przepisami:

 • art. 99 ust. 3 pkt 1-3 u.p.f.:

Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 [tj. zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej], nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie:

 1. prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi lub
 2. prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa;
 3. jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.
 • art. 99 ust. 3a pkt 1-4 u.p.f.:

Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 [tj. zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej], nie wydaje się, jeżeli wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą:

 1. jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub;
 2. prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
 3. jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
 4. wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.
 • art. 99 ust. 3aa i ust. 3ab u.p.f.:

3aa. Niedozwolone jest przejęcie kontroli w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, jeżeli:

1) podmiotem przejmującym kontrolę jest podmiot inny niż podmiot, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2;

2) podmiot przejmujący kontrolę, wspólnik lub partner spółki będącej podmiotem przejmującym kontrolę:

a) jest wspólnikiem lub partnerem w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub

b) prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub

c) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub

d) wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;

3) w wyniku przejęcia kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną członkowie grupy kapitałowej, do której należy podmiot przejmujący kontrolę, prowadziliby łącznie więcej niż 4 apteki ogólnodostępne.

3ab. Przepisu ust. 3aa nie stosuje się, jeżeli przejęcie kontroli nastąpiło w wyniku nabycia spadku.

 

 • art. 99 ust. 4a – 4b u.p.f.:

4a. Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki.

4b. W przypadku gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz dentysta, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza.

 • art. 101 pkt 2 -5 u.p.f.:

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, gdy:

 1. wnioskodawcy w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku cofnięto zezwolenie na wytwarzanie lub import produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej, lub wnioskodawca w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku został skreślony z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi;
 2. wnioskodawca posiada zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo produktu leczniczego weterynaryjnego albo wystąpił z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia, prowadzi hurtownię farmaceutyczną lub hurtownię farmaceutyczną produktów leczniczych weterynaryjnych albo wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie, zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi albo wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3, lub wykonuje działalność leczniczą albo wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 3. wnioskodawca nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki;
 4. na wnioskodawcę w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nałożono karę pieniężną na podstawie art. 127, art. 127b lub art. 127c.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Do wniosku należy dołączyć:
 1. Umowę zbycia całej apteki ogólnodostępnej w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (np. sprzedaży, darowizny) - zbycie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, przy czym przepisy regulujące formę zbycia przedsiębiorstwa nie uchybiają przepisom o formie czynności prawnych dotyczących nieruchomości;
 2. tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej, przysługujący nabywcy apteki ogólnodostępnej (np. akt własności lokalu, umowa najmu lokalu);
 3. pisemne oświadczenie nabywcy apteki o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w zezwoleniu oraz o tym, że adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie;
 4. pisemne oświadczenia nabywcy apteki, złożone według stanu (faktycznego i prawnego) istniejącego na dzień złożenia (nadania) wniosku o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, w przedmiocie okoliczności, o których mowa w przepisach art. 99 ust. 3, ust. 3a, ust. 4a-4b i art. 101 pkt 2-3 i 5 u.p.f. (link do pobrania wzoru oświadczeń);
 5. pisemne oświadczenia każdego ze wspólników/partnerów spólki jawnej/partnerskiej będącej nabywcą apteki, złożone według stanu (faktycznego i prawnego) istniejącego na dzień złożenia (nadania) wniosku o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, w przedmiocie okoliczności, o których mowa w przepisach art. 99 ust. 3, ust. 3a i ust. 4b oraz art. 101 pkt 2-3 i 5 u.p.f. (link do pobrania wzoru oświadczeń);
 6. pisemną informację od rady okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta jest członkiem, na temat tego, czy względem farmaceuty będącego nabywcą apteki (w przypadku nabywcy będącego spółką jawną lub partnerską – względem wspólników spółki) toczy się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej oraz o wypełnianiu obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego i obowiązków członka samorządu zawodu farmaceuty lub/i na temat rękojmi należytego prowadzenia apteki;
 7. pisemne oświadczenie kierownika apteki ogólnodostępnej o dalszym pełnieniu funkcji kierownika tej apteki oraz niepełnieniu funkcji kierownika w innej aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej, zawierające jego identyfikator jako pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
 8. w przypadku ustanowienia pełnomocnika: pełnomocnictwo.

W toku postępowania Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach może wezwać strony do przedłożenia innych dokumentów niż wyżej wymienione (np. umów zawartych przez nabywcę apteki, dotyczących nabycia lub prowadzenia apteki, takich jak umowa franczyzy, umowa współpracy, umowa pożyczki), jeżeli będzie to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

UWAGA:

Dokumenty dołączone do wniosku należy złożyć w formie oryginałów lub uwierzytelnionych odpisów, tj.:

 • w przypadku składania odpisu dokumentu w postaci papierowej, odpis dokumentu musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą  podatkowym. Na żądanie strony – na zasadach określonych w przepisie art. 76a § 2b k.p.a. - upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem (wówczas strona powinna przedłożyć pracownikowi organu kopię dokumentu oraz jego oryginał do wyglądu).
 • w przypadku składania odpisu dokumentu w formie dokumentu elektronicznego, odpis ten musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

IV. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Po otrzymaniu wniosku Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach dokonuje jego analizy formalnej. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, organ wzywa do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Jeżeli wniosek nie zawiera braków formalnych lub wnioskodawca usunął braki w terminie i zakresie określonym w wezwaniu, organ dokonuje merytorycznej oceny wniosku i złożonych dokumentów.
 • W toku postępowania organ może wezwać strony lub inne osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.
 • Po zebraniu i rozpatrzeniu całego materiału dowodowego, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach rozstrzyga sprawę w drodze decyzji administracyjnej.
 • Załatwienie sprawy następuje w terminie przewidzianym przepisami k.p.a., tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

V. SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW PRZEZ STRONĘ

 • Osobiście – dokumenty należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice, pokój 303, III piętro).
 • Za pośrednictwem operatora pocztowego – dokumenty należy przesłać na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice).
 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą obsługiwaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – adres skrytki: /swif/skrytka.

UWAGA:

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej,  wniesione na adres poczty elektronicznej tut. Inspektoratu (tj. sekretariat@wif.katowice.pl), pozostawia się bez rozpoznania.

VI. OPŁATY

 • Za przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej pobierana jest opłata w wysokości 4.242 (tcztery tysiące dwieście czterdzieści dwa) zł (20 % kwoty stanowiącej pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Opłatę należy uiścić na konto Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, tj.:

NBP O/O Katowice 03 1010 1212 0051 2222 3100 0000

 • W przypadku ustanowienia pełnomocnika i braku zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej, z chwilą złożenia w organie administracji publicznej dokumentu pełnomocnictwa lub jego odpisu powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Zapłaty ww. opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek, tj. Urzędu Miasta Katowice

Bank PKO BP S.A. nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty należy przedstawić Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Katowicach nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

 • Od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach stronie przysługuje odwołanie.
 • Odwołanie wnosi się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

VIII. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

- „(…) zakres postępowania wyjaśniającego w postępowaniu w przedmiocie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w trybie art. 104a u.p.f. obejmuje wszelkie dowody, które są niezbędne do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego w sprawie, w szczególności w zakresie wykazania przez wnioskodawcę, że spełnia on warunki, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a i 4-4b oraz art. 101 pkt 2-5 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Przepisy art. 104a u.p.f. nie określają bowiem katalogu dokumentów, które mają być przedłożone przez wnioskodawcę, ale warunki, które musi on spełniać, co może być udowodnione w dowolny sposób, zgodnie z dyspozycją art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

- „(…) wojewódzki inspektor farmaceutyczny prowadzący postępowanie w przedmiocie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w trybie art. 104a u.p.f. jest nie tylko uprawniony, ale wręcz zobowiązany do weryfikacji przedkładanych przez stronę dokumentów i oświadczeń ze staniem faktycznym”.

- „(…) nabywca apteki ogólnodostępnej jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c., jest uprawniony do jej prowadzenia dopiero po skutecznym doręczeniu podlegającej wykonaniu decyzji o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie tej apteki. Zbywca apteki będący jednocześnie posiadaczem zezwolenia na jej prowadzenie, może ją prowadzić pomimo zbycia tylko, jeżeli ze stosunku prawnego między nim a nabywcą wynika, że jest on uprawniony do dysponowania przedsiębiorstwem obejmującym aptekę w stopniu pozwalającym na prowadzenie działalności objętej zezwoleniem zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo farmaceutyczne.”

- „(…) wszczęcie postępowania w przedmiocie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w trybie art. 104a u.p.f. nie wstrzymuje ani nie przerywa biegu terminu, o którym mowa w art. 103 ust. 2 pkt 4 tej ustawy. Niemniej jednak, wojewódzki inspektor farmaceutyczny stosując nieobligatoryjną sankcję cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez wzgląd na upływ 6-cio miesięcznego terminu nieprowadzenia działalności objętej tym zezwoleniem powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w tym fakt toczącego się postępowania w przedmiocie przeniesienia zezwolenia”.

 • W dniu 15 września 2021 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie umów franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi (dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-z-dnia-15-wrzesnia-2021-roku), zawierający wyjaśnienia dotyczące umów franczyzy zawieranych przez przedsiębiorców prowadzących aptekę ogólnodostępną i ich oceny w ramach prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej postępowań administracyjnych w zakresie spełnienia wymogów, o których mowa w art. 99 ust. 3 i 3a u.p.f.

VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje się, iż:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice, tel. 32 208 74 68;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych są następujące: tel. 32 208 74 70, adres e-mail: iod@wif.katowice.pl, adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice; dane są podane również na stronie internetowej Inspektoratu: www.wif.katowice.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy związanej ze złożonym do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach wnioskiem o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, zgodnie z przepisami u.p.f. i k.p.a., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy;
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
 6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań Inspekcji Farmaceutycznej wynikających z przepisów prawa oraz w celach archiwalnych. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach zasadami archiwizacji;
 8. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy;
 11. podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne i umożliwia realizację zadań realizowanych w interesie publicznym przez Inspekcję Farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowy zakres, podane są dobrowolnie.

 

Metadane

Data publikacji : 13.05.2021
Data modyfikacji : 01.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Bojdys
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Chojowski

Opcje strony

do góry