Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niepo­siadające osobowości prawnej, zwane dalej użytkownikami, informa­cji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu m.in.:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej,
 • ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy,
 • w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw,
 • w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, które zostały wytworzone przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem, realizowanych przez Inspektorat,
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do baz danych lub prawa własności przemysłowej przysługują podmiotom innym niż Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach.  

Art. 23 ust. 5 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 - podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przysługuje każdemu, a podmioty zobowiązane, w tym Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, realizują je poprzez:

 • udostępnienie w systemie teleinformatycznym - na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
 • przekazanie na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:    

 • informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach;     
 • należy podać datę wytworzenia informacji przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach i pozyskania jej przez użytkownika
 • jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana, należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
 • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
 • poinformowanie, iż Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Do ponownego wykorzystywania informacji publicznej przekazanej na wniosek mają zastosowanie warunki wyżej określone, przy czym w miejscu adresu strony internetowej należy wskazać datę oraz znak sprawy, które znajdują się w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Centralnym Repozytorium;
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i Centralnym Repozytorium i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej oraz zawierać wymagane ele­menty, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunków, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródła udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile została udostępniona w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Inspektorat może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.    

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

W przypadku wydania decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego albo decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zastosowanie mają przepisy ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wnioskodawcy od decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego za pośrednictwem tutejszego Inspektoratu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Metadane

Data publikacji : 14.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry