Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach - ePUAP elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Adres fizyczny skrzynki ePUAP WIF w Katowicach: /swif/skrytka

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub zaufanym profilem e-PUAP.
 

W celu wysłania pisma konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

Załączniki do przesłanego dokumentu elektronicznego powinny być w jednym z poniższych formatów:

  • .rtf,
  • .doc,
  • .docx,
  • .xls,
  • .xlsx,
  • .jpg,
  • .bmp,
  • .tif,
  • .gif,
  • .pdf.

Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 3 MB.

Wszelkie informacje oraz wymagania na temat elektronicznej skrzynki podawczej, w tym instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, podpisywania i wysyłania dokumentów, są dostępne pod adresem: http://epuap.gov.pl.

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad podpisywania pism wnoszonych na

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

W JAKI SPOSÓB MOŻNA PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE PISMA SKŁADANE DO WIF PRZEZ PLATFORMĘ ePUAP?

Wszystkie pisma (w tym pisma załączane do wniosków) wnoszone w formie dokumentu elektronicznego muszą być podpisane (zgodnie z ogólną zasadą dotycząca podpisywania podań z art. 63 § 3a pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego):
- podpisem zaufanym  
https://epodrecznik.mc.gov.pl/mediawiki/index.php?title=Podpis_zaufany  
albo
- podpisem osobistym
https://epodrecznik.mc.gov.pl/mediawiki/index.php?title=Podpis_zaufany
albo
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym https://epodrecznik.mc.gov.pl/mediawiki/index.php?title=Kwalifikowany_podpis_elektroniczny
albo
uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
Wszystkie pisma wnoszone do urzędu powinny być podpisane przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania strony zgodnie z zasadami jej reprezentacji.

 

CZY PODPISYWAĆ ZAŁĄCZNIKI DO PISMA OGÓLNEGO PRZEKAZYWANE PRZEZ ePUAP?

Wszystkie załączniki do pisma ogólnego, dla których jest wymaganie przedłożenia oryginału, powinny być podpisane elektronicznie (podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym).
Pozostałe dokumenty (takie jak: potwierdzenie wniesienia opłaty, odpis z KRS) nie muszą być podpisane elektronicznie. W sytuacji, gdy przepisy prawa nie wymagają wprost przedłożenia oryginału dokumentów, które muszą być podpisane wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentacji strony lub wprost dopuszczają przesłanie kopii dokumentów, możliwe będzie przesłanie skanu dokumentów w wersji papierowej (np. kopia umowy w sytuacji, gdy strona nie dysponuje oryginałem, czy wydruki faktur).

 

CZY MOŻNA PODPISAĆ ZAŁĄCZNIKI DO PISMA OGÓLNEGO PODPISEM ZAUFANYM?

Tak. W tym celu należy wykorzystać darmowe narzędzie jakim jest tzw. „podpisywarka”. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
oraz tu: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sprawozdanie-finansowe-bezplatnie-podpiszesz-podpisywarka.

 

CZY DOKUMENT ELEKTRONICZY MOŻE ZOSTAĆ PODPISANY PRZEZ KILKA OSÓB PODPISEM ZAUFANYM?

Tak. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
Można też podpisać dowolne pismo do urzędu przez kilka osób wykorzystując platformę ePUAP. W tym celu należy założyć na ePUAP konto dla przedsiębiorstwa. Więcej informacji znajdziesz tu: https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/529ac444-6510-4bf3-997e-48b750ae0df3/Zak%C5%82adanie+konta+organizacji_v3.pdf?MOD=AJPERES

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu 7 sędziów NSA z dnia 6 grudnia 2021 r. (I FPS 2/21) przyjął, że (...) zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. (...).

Metadane

Data publikacji : 30.01.2020
Data modyfikacji : 20.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Zygmunt Chojowski

Opcje strony

do góry