Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Organy i osoby sprawujące funkcje

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

mgr farm. Zofia Gardecka

Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

mgr farm. Marcin Luty

tel. (32) 208-74-68
e-mail : sekretariat@wif.katowice.pl

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny jest organem pierwszej instancji, właściwym w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej oraz w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych.

Do kompetencji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego należy w szczególności:

 • wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie:
  • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce
  • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym
  • wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych towarów, którymi obrót jest niedozwolony
  • wstrzymania w obrocie w hurtowni farmaceutycznej, aptece, punkcie aptecznym lub placówkach obrotu pozaaptecznego lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej wyrobów medycznych w przypadku podejrzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym
  • udzielenia, zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki, punktu aptecznego
  • zgody na uruchomienie apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej
  • zgody na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe
 • przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków
 • udzielanie pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego pisemnych upoważnień do wykonywania w jego imieniu określonych zadań i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz upoważnień do przeprowadzania kontroli.

Do kompetencji Zastępcy Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego należy w szczególności:

 • przyjmowanie stron w sprawie interwencji dotyczących działalności aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, placówek obrotu pozaaptecznego;
 • prowadzenie, w zakresie upoważnienia udzielonego przez Wojewódzkiego Inspektora, postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących udzielenia, zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwoleń na prowadzenie aptek i punktów aptecznych;
 • przygotowywanie decyzji w zakresie zwalniania aptek z prowadzenia środków odurzających I-N i substancji psychotropowych II-P;
 • prowadzenie spraw dotyczących wydawania zgody w zakresie wynikającym z przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • nadzorowanie działalności aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego;

Metadane

Data publikacji : 31.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry