Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Organy i osoby sprawujące funkcje

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach

 • mgr farm. Anna Lakota

tel. 32 208-74-68

e-mail : sekretariat@wif.katowice.pl

 

Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach

 • mgr farm. Marcin Luty

tel. 32 208-74-72
e-mail : sekretariat@wif.katowice.pl

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach jest organem pierwszej instancji, właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej oraz w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych.


Do kompetencji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego  w Katowicach należy w szczególności:

 • zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Wojewódzkiego Inspektoratu, warunków jego działania i organizacji pracy;
 • ustalanie regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora, Głównego księgowego i kierowników;
 • sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem planów dochodów i wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • zatwierdzanie planów finansowych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • dysponowanie środkami budżetowymi;
 • nadzorowanie wykonania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 • reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • gospodarowanie mieniem Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym zlecanie usług
  i dokumentowanie zakupów oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku;
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 • zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej oraz
  o dostępie do informacji publicznej;
 • zapewnienie przestrzegania przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • organizowanie i zapewnienie funkcjonowania ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie;
 • dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie oraz realizacja polityki personalnej w służbie cywilnej, w szczególności przez:
  • przygotowanie programu zarządzania zasobami ludzkimi,
  • dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy oraz związanych z ustaniem stosunku pracy,
  • organizowanie naborów na wolne stanowiska pracy,
  • dokonywanie okresowych ocen pracowników,
  • dysponowanie funduszem nagród;
 • ustalanie zakresów czynności dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:
 • wstrzymania na terenie województwa śląskiego obrotu określonych serii produktu leczniczego w razie uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom lub wobec podejrzenia, że produkt leczniczy został sfałszowany,
 • zakazu wprowadzenia lub wycofania z obrotu produktu leczniczego, jeżeli produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym i znajduje się wyłącznie na obszarze działania Wojewódzkiego Inspektora,
 • wstrzymania dalszego obrotu produktami, o których mowa w art. 72 ust. 5 ustawy - Prawo farmaceutyczne, znajdującymi się aptece, jeżeli produkty te nie odpowiadają ustalonym wymaganiom jakościowym,
 • zaprzestania prowadzenia reklamy apteki i punktów aptecznych oraz ich działalności oraz zaprzestania prowadzenia reklamy placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnoszącej się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych,
 • udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, przeniesienia, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej,
 • udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki szpitalnej lub punktu aptecznego,
 • nakładania kar pieniężnych za naruszenie obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego w wypadkach i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa,
 • udzielania zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, przez podmiot leczniczy, który nie utworzył apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej, zakład leczniczy dla zwierząt oraz lekarza, lekarza dentysty lub lekarza weterynarii, wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej, a także inny podmiot, których działalność wymaga posiadania i stosowania w celach medycznych takich preparatów,
 • udzielania zgody na posiadanie i stosowanie w celach przeprowadzenia badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P przez podmiot leczniczy, który nie utworzył apteki szpitalnej, zakład leczniczy dla zwierząt oraz lekarza, lekarza dentysty lub lekarza weterynarii, wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej, których działalność w celach przeprowadzenia badań klinicznych wymaga posiadania
  i stosowania takich preparatów;
 • udostępnianie danych dotyczących wyników kontroli oraz innych informacji
  z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu
  i przedkładanie ich Wojewodzie Śląskiemu i Głównemu Inspektorowi;
 • reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu na zewnątrz;
 • nadzorowanie współdziałania pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu z organami administracji publicznej i kontroli państwowej;
 • nadzorowanie prawidłowości stosowania procedur udzielania zamówień publicznych;
 • wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 • nadzorowanie prawidłowego wykonywania przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu czynności kancelaryjnych oraz właściwego postępowania z materiałami archiwalnymi;
 • sprawowanie nadzoru nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem interwencji, wniosków, skarg i petycji;
 • administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • udzielanie pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu pisemnych upoważnień i pełnomocnictw, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania zgodności z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań;
 • udzielanie biegłym lub ekspertom upoważnień do udziału w kontroli;
 • wydawanie aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym;
 • przyjmowanie i analizowanie oświadczeń o braku konfliktu interesów;
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • wykonywanie innych zadań z upoważnienia Wojewody Śląskiego lub Głównego Inspektora.

 

Do kompetencji Zastępcy Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach należy w szczególności:

 • rozpatrywanie interwencji oraz przyjmowanie stron w sprawie interwencji dotyczących działalności placówek podlegających kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem przez Wojewódzkiego Inspektora zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, przez podmiot leczniczy, który nie utworzył apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej, zakład leczniczy dla zwierząt oraz lekarza, lekarza dentystę lub lekarza weterynarii, wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej, a także inny podmiot, których działalność wymaga posiadania i stosowania w celach medycznych takich preparatów;
 • prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem przez Wojewódzkiego Inspektora zgody na posiadanie i stosowanie w celach przeprowadzenia badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P przez podmiot leczniczy, który nie utworzył apteki szpitalnej, zakład leczniczy dla zwierząt oraz lekarza, lekarza dentystę lub lekarza weterynarii, wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej, których działalność w celach przeprowadzenia badań klinicznych wymaga posiadania i stosowania takich preparatów;
 • prowadzenie innych niż wymienione w pkt 2 i 3 spraw dotyczących wyrażania zgody
  w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • realizowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych państwa, w tym opracowywanie obowiązującej dokumentacji w dziedzinie obronności na okres pokoju oraz podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Inspektora;
 • w przypadku, gdy Wojewódzki Inspektor nie pełni obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora rozciąga się na wszystkie zadania;
 • w przypadku, gdy Wojewódzki Inspektor pełni obowiązki służbowe poza siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora wykonuje jego zadania.

Metadane

Data publikacji : 31.01.2020
Data modyfikacji : 06.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Chojowski

Opcje strony

do góry