Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Orzeł, symbol narodowy
ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
W KATOWICACH


Katowice, 2 lipca 2021 r.

K O M U N I K A T
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Katowicach
dla lekarzy medycyny oraz lekarzy weterynarii
dot. wydawania zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że od 1 lipca 2021 r. wydaje zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze:

  1. o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne – np. na produkty lecznicze zawierające morfinę, fentanyl, petydynę,
  2. zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii - o kategorii dostępności innej niż „Rpw”  -np. na produkty lecznicze zawierające: luminal, diazepam, klonazepam.

O wydanie zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na ww. produkty lecznicze może wystąpić osoba wystawiająca receptę:

  1. w odniesieniu do której dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie wydaje zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty (oddział wojewódzki NFZ przydziela zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty w postaci papierowej na wniosek osoby uprawnionej w rozumieniu przepisu § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, tj.  1) osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne 2) farmaceucie - w zakresie określonym w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne),
  2. będąca lekarzem weterynarii.

W Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu (dostępnym pod adresem: https://wif.katowice.pl/), w zakładce o nazwie „Dokumenty do pobrania” – „Przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty”, są opublikowanie cztery formularze wniosków, tj.

  • formularz wniosku dla lekarzy medycyny o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw” (link do wniosku),
  • formularz wniosku dla lekarzy weterynarii o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw” (link do wniosku),
  • formularz wniosku dla lekarzy medycyny o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – o kategorii dostępności innej niż „Rpw” (link do karty informacyjnej i wniosku),
  • formularz wniosku dla lekarzy weterynarii o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – o kategorii dostępności innej niż „Rpw” (link do karty informacyjnej i wniosku).

W związku z powyższym, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach zwraca się do występujących o przydział zakresu liczb lekarzy medycyny oraz lekarzy weterynarii, o wypełnianie właściwych formularzy wniosków.

Jednocześnie, zważywszy na fakt, iż w ostatnich dniach tut. Inspektorat odnotował wpływ znacznej liczby wniosków o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw”, jak też fakt, iż   od dnia 1 lipca 2021 r. wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydaje zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze o dwóch różnych rodzajach dostępności, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do wnioskodawców o rozważenie, czy złożone zostały właściwe formularze wniosków, zgodne z rzeczywistą intencją wnioskodawcy.

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
W KATOWICACH

mgr farm. Zofia Gardecka

/podpisano elektronicznie/

Metadane

Data publikacji : 02.07.2021
Data modyfikacji : 05.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Bojdys
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bojdys

Opcje strony

do góry