Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Katowice, 27 października 2021 r.

K O M U N I K A T
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Katowicach
dot. doręczeń elektronicznych

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że zgodnie z przepisami art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.):

„Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania”.

Wobec powyższego, jakiekolwiek podania (pisma, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia itp.) wniesione do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach w ramach postępowań administracyjnych, na adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@wif.katowice.pl bądź jakikolwiek inny adres poczty elektronicznej tutejszego inspektoratu: pozostawia się bez rozpoznania.

Nadto informuje się, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 ze zm.), art. 147:

  1. „Doręczenie korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do innego podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do dnia 30 września 2029 r.”
  2. „Doręczenie korespondencji nadanej przez osobę fizyczną lub podmiot niebędący podmiotem publicznym, będące użytkownikami konta w ePUAP, do podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP, w ramach usługi udostępnianej w ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, do czasu zaistnienia obowiązku stosowania niniejszej ustawy, o którym mowa w art. 155, przez ten podmiot publiczny.”
  3. „Doręczenie korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do osoby fizycznej lub podmiotu niebędącego podmiotem publicznym, o których mowa w ust. 2, stanowiącej odpowiedź na podanie albo wniosek złożone w ramach usługi udostępnionej w ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.”
  4. „W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, urzędowe poświadczenie odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy zmienianej w art. 105, jest równoważne dowodowi otrzymania, o którym mowa w art. 41”.

 

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
W KATOWICACH

mgr farm. Zofia Gardecka
/podpisano elektronicznie/

Metadane

Data publikacji : 27.10.2021
Data modyfikacji : 27.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Bojdys
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bojdys

Opcje strony

do góry