Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Opłaty

I. APTEKI

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893) z następieniem dni 1 stycznia i 1 lipca 2024 r. nastąpi zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 1. Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki wynosi pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów: art. 105 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.  U. z 2022 r. poz. 2301, ze zm.)

  Od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. opłata ta wynosi 21 210,00 zł.
  Od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. opłata ta wynonosić będzie 21 500,00 zł.

 2. Opłata za: zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki; przedłużenie ważności zezwolenia, w przypadku zezwolenia wydanego na czas określony; przeniesienie zezwolenia, o którym mowa w art. 104a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, wynosi 20% kwoty, o której mowa w pkt. 1 (art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne)

                     Od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. opłata ta wynosi 4 242,00 zł.
                     Od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. opłata ta wynosić będzie 4 300,00 zł.

 

Opłaty za udzielenie / zmianę / przeniesienie zezwolenia na prowadzenie aptek lub punktów aptecznych należy wnosić na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15

Numer rachunku bankowego:
NARODOWY BANK POLSKI /O. KATOWICE
03 1010 1212 0051 2222 3100 0000

Dokonujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację z określeniem tytułu wpłaty:
"opłata za zezwolenie / zmianę zezwolenia / przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki w ................ "
 

II. PUNKTY APTECZNE

 1. Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

  Od dnia 4 września 2007 r. opłata ta wynosi 1 800,00 zł.
   
 2. Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

  Od dnia 4 września 2007 r. opłata ta wynosi 900 zł.

Opłaty za udzielenie / zmianę zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych należy wnosić na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15

Numer rachunku bankowego:
NARODOWY BANK POLSKI /O. KATOWICE
03 1010 1212 0051 2222 3100 0000

Dokonujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację z określeniem tytułu wpłaty:
"opłata za zezwolenie /zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego w ................ "
 

III. BADANIA NAUKOWE

750 zł – za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie do badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych;
350 zł – za złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa powyżej.
(ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2015, poz. 875, art. 39 ust. 9 pkt 1 i 4).

Opłatę, z określeniem tytułu, za udzielenie lub zmianę zezwolenia należy wnosić na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15

Numer rachunku bankowego:
NARODOWY BANK POLSKI /O. KATOWICE
03 1010 1212 0051 2222 3100 0000

 

IV. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W przypadku złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, ten podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców [Dz. U. z 2022 r. poz. 221, ze zm.]).

Opłatę, z określeniem w tytule: "Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie ....", należy wnosić na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15

Numer rachunku bankowego:
NARODOWY BANK POLSKI /O. KATOWICE
03 1010 1212 0051 2222 3100 0000

 

V. OPŁATY SKARBOWE

1. W przypadku, gdy do złożenia dokumentów zostało udzielone pełnomocnictwo, opłata od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł;

2. W przypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji (np. stwierdzenie wygaśnięcie zezwolenia, zwolnienie z obowiązku prowadzenia obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi lub też zmiany/uchylenia takiej decyzji, łączenia pełnienia funkcji kierownika apteki z funkcją kierownika DFS lub dwóch DFS), należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 10,00 zł. 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek, tj.:

Urząd Miasta Katowice
PKO BP S.A.
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Dokument wpłaty winien zawierać szczegółowe informacje dotyczące tytułu wpłaty, ze wskazaniem adresu apteki/punktu aptecznego, którego dotyczy wniosek.

Metadane

Data publikacji : 30.01.2020
Data modyfikacji : 15.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Kałamaga

Opcje strony

do góry