Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

https://wif.katowice.pl/wik/oplat/11031,Oplaty.html
2022-09-29, 06:31

Opłaty

I. APTEKI

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 1. Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki wynosi pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów: art. 105 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

  Od dnia 1 stycznia 2022 r. opłata ta wynosi 15 050,00 zł.

 2. Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki, jego przedłużenie w przypadku zezwolenia wydanego na czas określony lub za przeniesienie, o którym mowa w art. 104a ustawy Prawo farmaceutyczne, wynosi 20% kwoty, o której mowa w pkt. 1 (art. 105 ust. 2 Prawo farmaceutyczne)

  Od dnia 1 stycznia 2022 r. opłata ta wynosi 3 010,00 zł.

Opłaty za udzielenie / zmianę zezwoleń na prowadzenie aptek lub punktów aptecznych należy wnosić na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15

Numer rachunku bankowego:
NARODOWY BANK POLSKI /O. KATOWICE
03 1010 1212 0051 2222 3100 0000

Dokonujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację z określeniem tytułu wpłaty:
"opłata za zezwolenie / zmianę zezwolenia / przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki w ................ "
 

II. PUNKTY APTECZNE

 1. Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

  Od dnia 4 września 2007 r. opłata ta wynosi 1 800,00 zł.
   
 2. Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

  Od dnia 4 września 2007 r. opłata ta wynosi 900 zł.

Opłaty za udzielenie / zmianę zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych należy wnosić na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15

Numer rachunku bankowego:
NARODOWY BANK POLSKI /O. KATOWICE
03 1010 1212 0051 2222 3100 0000

Dokonujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację z określeniem tytułu wpłaty:
"opłata za zezwolenie /zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego w ................ "
 

III. BADANIA NAUKOWE

750 zł – za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie do badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych;
350 zł – za złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa powyżej.
(ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2015, poz. 875, art. 39 ust. 9 pkt 1 i 4).

Opłatę, z określeniem tytułu, za udzielenie lub zmianę zezwolenia należy wnosić na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15

Numer rachunku bankowego:
NARODOWY BANK POLSKI /O. KATOWICE
03 1010 1212 0051 2222 3100 0000

 

IV. OPŁATY SKARBOWE

W przypadku, gdy do złożenia dokumentów zostało udzielone pełnomocnictwo, opłata od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek, tj. :

Urząd Miasta Katowice
PKO BP S.A.
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Dokument wpłaty winien zawierać szczegółowe informacje dotyczące tytułu wpłaty, ze wskazaniem adresu apteki/punktu aptecznego, którego dotyczy wniosek.
 

V. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W przypadku złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, ten podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - Dz. U. z 2021 r., poz. 162).

Opłatę, z określeniem w tytule: "Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie ....", należy wnosić na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15

Numer rachunku bankowego:
NARODOWY BANK POLSKI /O. KATOWICE
03 1010 1212 0051 2222 3100 0000

Metadane

Data publikacji : 30.01.2020
Data modyfikacji : 04.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bojdys

Opcje strony