Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Bojdys, sekretariat@wif.katowice.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 813 62 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach nie jest właścicielem pomieszczeń wynajmowanych na swoją siedzibę przy ul. Raciborskiej 15 w Katowicach, a jedynie najemcą lokali (12 pokoi) zajmujących III piętro w części budynku, a także na I piętrze.

Budynek jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Od ulicy Raciborskiej posiada wejście, wspólne z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi nie otwierają się automatycznie, jednak w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia zlokalizowana jest portiernia. Istnieje możliwość skorzystania z platformy przyschodowej zamontowanej przy schodach prowadzących na parter budynku - skorzystanie z platformy wymaga pomocy drugiej osoby. W odniesieniu do pomieszczeń inspektoratu zlokalizowanych na pierwszym i trzecim piętrze budynku, w których prowadzona jest podstawowa działalność, w tym obsługa interesantów, zapewniony jest dostęp alternatywny - możliwość poproszenia, za pośrednictwem pracownika portierni, o zejście pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego na parter celem obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia nie są bezpośrednio dostępne z uwagi na brak windy i konieczność skorzystania ze schodów prowadzących na piętra budynku. Schody z barierką tylko z jednej strony.

W części budynku, w której wynajmowane są pomieszczenia na potrzeby inspektoratu brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prowadzone są analizy pod kątem dostosowania budynku do obowiązujących przepisów, w tym wymogów dostępności architektonicznej, z uwzględnieniem budowy dźwigu osobowo-towarowego.

Pomieszczenie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach nie jest właścicielem pomieszczenia wynajmowanego na swoje potrzeby przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku-Białej, a jedynie najemcą lokalu (1 pokój) na IV piętrze w części budynku.

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Posiada 3 wejścia: dwa od strony ul. Asnyka (od ulicy oraz od parkingu na poziomie przyziemia), jedno od strony ul. Mieszka I. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo dostosowane jest wejście od strony ul. Mieszka I, gdzie na parkingu przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się na poziomie przylegającego terenu, bez barier architektonicznych. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie i są przystosowane do swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego.

Pomieszczenie inspektoratu mieści się na czwartym piętrze – do 3 piętra istnieje możliwość skorzystania z windy, a na czwarte piętro prowadzą tylko schody klatki schodowej. Winda wyposażona jest w automatycznie otwierane drzwi oraz system dźwiękowy (komunikat głosowy) informujący o zamykaniu drzwi, kierunku jazdy oraz numerze piętra. W kabinie windy panel sterowania na przyciski z wypukłymi cyframi, dodatkowo wyświetlacz wskazujący numer piętra, na którym znajduje się winda. Schody wyposażone w poręcz tylko z jednej strony.

Na parterze budynku działa system Totupoint wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, w tym ułatwiający tym osobom dostęp do informacji. W odniesieniu do pomieszczenia inspektoratu zlokalizowanego na czwartym piętrze budynku zapewniony jest dostęp alternatywny - możliwość poproszenia, za pośrednictwem pracownika portierni, o zejście pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego na parter, lub trzecie piętro, celem obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami.

Na parterze, w pobliżu portierni, znajduje się pokój dla rodzica z dzieckiem, w którym można przebrać lub nakarmić swoje dziecko w trakcie pobytu w Urzędzie.

Budynek wyposażony jest w krzesło ewakuacyjne zlokalizowane na czwartym piętrze, przeznaczone do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

W części budynku, w której wynajmowane jest pomieszczenie na potrzeby inspektoratu brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pozostałe informacje

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach nie zapewnia dostępności tłumacza polskiego języka migowego.

Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), chcąca umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu, proszona jest o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: sekretariat@wif.katowice.pl  Chęć skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy aplikacji mobilnych.

do góry