Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Bojdys, bielsko@wif.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 813 62 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach nie jest właścicielem pomieszczeń wynajmowanych na swoją siedzibę przy ul.  Raciborskiej 15 w  Katowicach, a jedynie najemcą lokali (12 pokoi) zajmujących III piętro w części budynku. Zgodnie z  zawartą umową najmu, najemca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek nakładów i zmian w budynku, w którym znajdują się wynajmowane lokale.

Budynek jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - zapewniono możliwość wjazdu do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich poprzez schodołaz zamontowany na schodach prowadzących na parter budynku. Pomieszczenia inspektoratu są zlokalizowane na trzecim piętrze - istnieje możliwość poproszenia, za pośrednictwem pracownika portierni, o zejście pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego na parter celem obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, Sekcji w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach nie jest właścicielem pomieszczeń wynajmowanych na swoją siedzibę przy ul.  Piastowskiej 40 w  Bielsku-Białej, a jedynie najemcą lokali (3 pokoje) znajdujących się na II piętrze w części budynku.

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem, od ulicy Mieszka I wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się na poziomie przylegającego terenu, bez barier architektonicznych. Ponadto drzwi wejściowe budynku otwierają się automatycznie i są przystosowane do swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenia inspektoratu są zlokalizowane na drugim piętrze - istnieje możliwość skorzystania z windy.

Pozostałe informacje

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach nie zapewnia dostępności tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

do góry