Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach odbywa się zgodnie z postanowieniami:

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Inspektoratu.

SKARGI I WNIOSKI

 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego lub przez inspektora farmaceutycznego/pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 15:30 - 16:00 i czwartki w godz. 14:00 - 15:30

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski oraz inne dokumenty i pisma dotyczące wydawania zezwoleń lub udzielania zgody, a także wnioski w innych indywidualnych sprawach są przyjmowane w kancelarii Inspektoratu.

Sprawy wpływające do Inspektoratu są niezwłocznie przekazywane do załatwienia właściwej komórce organizacyjnej Inspektoratu.

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obieg dokumentów reguluje instrukcja kancelaryjna jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r., (Dz. U. Nr 16., poz. 67)

PETYCJE

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014, poz. 1195) do organów administracji publicznej mogą być składane petycje.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osoba prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „Podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

 1. publicznym,
 2. podmiotu wnoszącego petycję,
 3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 3. oznaczenie adresata petycji,
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączona do petycji.

Metadane

Data publikacji : 16.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry